google.com, pub-7290961666693195, DIRECT, f08c47fec0942fa0 İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime / Vocabulary - Kolay Öğrenim / Konu Anlatımları

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime / Vocabulary

İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime / Vocabulary

ability kabiliyet
able yapabilmek
about hakkında
above yukarıdaki
accept kabul etmek
according göre
account Hesap
across karşısında
act davranmak
action aksiyon
activity aktivite
actually aslında
add eklemek
address adres
administration Idare
admit Kabul et
adult yetişkin
affect etkilemek
after sonra
again tekrar
against karşısında
age yaş
agency Ajans
agent Ajan
ago önce
agree Katılıyorum
agreement Anlaşma
ahead Önde
air hava
all herşey
allow izin vermek
almost neredeyse
alone yalnız
along uzun bir
already zaten
also Ayrıca
although olmasına rağmen
always her zaman
American Amerikan
among arasında
amount tutar
analysis Analiz
and ve
animal hayvan
another bir diğeri
answer Cevap
any Herhangi
anyone kimse
anything Herhangi birşey
appear Görünmek
apply uygulamak
approach Yaklaşım
area Alan
argue Tartışmak
arm kol
around etrafında
arrive Varmak
art Sanat
article makale
artist sanatçı
as gibi
ask sormak
assume Varsaymak
attack Saldırmak
attention Dikkat
attorney avukat
audience Izleyici
author yazar
authority yetki
available mevcut
avoid önlemek
away uzakta
baby bebek
back geri
bad kötü
bag sırt çantası
ball Top
bank banka
bar bar
base Üs
be Olmak
beat dövmek
beautiful güzel
because Çünkü
become olmak
bed yatak
before önce
begin başla
behavior Davranış
behind Arkasında
believe Inanmak
benefit yarar
best en iyi
better daha iyi
between arasında
beyond Ötesinde
big büyük
bill Fatura
billion milyar
black siyah
blood kan
blue mavi
board yazı tahtası
body vücut
book kitap
born Doğmuş
both her ikisi de
box Kutu
boy oğlan
break kırılma
bring Getirmek
brother erkek kardeş
budget bütçe
build inşa etmek
building Bina
business
but fakat
buy Satın al
by tarafından
call aramak
camera kamera
campaign kampanya
can yapabilmek
cancer kanser
candidate aday
capital Başkent
car Araba
card Kart
care bakım
career kariyer
carry Taşımak
case dava
catch yakalamak
cause sebeb olmak
cell hücre
center Merkez
central merkezi
century Yüzyıl
certain Belli
certainly kesinlikle
chair sandalye
challenge meydan okuma
chance Şans
change değişiklik
character karakter
charge şarj etmek
check Kontrol
child çocuk
choice seçim
choose seçmek
church kilise
citizen Vatandaş
city Şehir
civil sivil
claim İddia
class sınıf
clear açık
clearly Açıkça
close kapat
coach Koç
cold soğuk
collection Toplamak
college kolej
color renk
come gelmek
commercial ticari
common ortak
community Topluluk
company Şirket
compare karşılaştırmak
computer bilgisayar
concern ilgilendirmek
condition şart
conference konferans
Congress Kongre
consider göz önüne almak
consumer tüketici
contain Içermek
continue devam et
control kontrol
cost maliyet
could Yapabilir
country Ülke
couple çift
course Ders
court Mahkeme
cover Örtü
create yaratmak
crime suç
cultural kültürel
culture kültür
cup Fincan
current Şu andaki
customer müşteri
cut Kesmek
dark Karanlık
data veri
daughter kız evlat
day gün
dead Ölü
deal Anlaşmak
death ölüm
debate Tartışma
decade On yıl
decide karar vermek
decision karar
deep derin
defense savunma
degree derece
Democrat Demokrat
democratic demokratik
describe tanımlamak
design Tasarım
despite rağmen
detail Ayrıntı
determine Belirlemek
develop geliştirmek
development Kalkınma
die ölmek
difference Fark
different farklı
difficult zor
dinner akşam yemegi
direction Yön
director Yönetmen
discover Keşfetmek
discuss Tartışmak
discussion tartışma
disease Hastalık
do yapmak
doctor Doktor
dog köpek
door kapı
down aşağı
draw Çizmek
dream rüya
drive Sürmek
drop düşürmek
drug uyuşturucu
during Sırasında
each her
early erken
east Doğu
easy kolay
eat yemek
economic ekonomik
economy Ekonomi
edge Kenar
education Eğitim
effect Efekt
effort çaba
eight sekiz
either Ya
election seçim
else Başka
employee Çalışan
end son
energy enerji
enjoy keyif almak
enough yeterli
enter girmek
entire Tamamı
environment Çevre
environmental Çevreci
especially özellikle
establish Kurmak
evening akşam
event olay
ever Hiç
every her
everybody Herkes
everyone herkes
everything Herşey
evidence delil
exactly kesinlikle
example örnek
executive Yönetici
exist var olmak
expect ummak
experience deneyim
expert uzman
explain açıklamak
eye göz
face Yüz
fact Gerçek
factor Faktör
fail başarısız
fall düşmek
family aile
far Uzak
fast hızlı
father Baba
fear korku
federal federal
feel Hissetmek
feeling duygu
few az
field alan
fight kavga
figure şekil
fill Doldurmak
film film
final Nihai
finally en sonunda
financial Mali
find Bulmak
fine Güzel
finger parmak
finish bitiş
fire ateş
firm Firma
first ilk
fish balık
five beş
floor Zemin
fly uçmak
focus Odaklanmak
follow Takip etmek
food Gıda
foot ayak
for için
force Kuvvet
foreign yabancı
forget unutmak
form form
former eski
forward Ileri
four dört
free ücretsiz
friend arkadaş
front ön
full tam
fund fon, sermaye
future Gelecek
game Oyun
garden Bahçe
gas gaz
general genel
generation Nesil
get almak
girl kız
give Vermek
glass bardak
go gitmek
goal hedef
good iyi
government Hükümet
great harika
green yeşil
ground zemin
group Grup
grow Büyümek
growth büyüme
guess tahmin
gun Silah
guy adam
hair saç
half yarım
hand el
hang asmak
happen olmak
happy mutlu
hard zor
have sahip olmak
he O
head Kafa
health sağlık
hear duymak
heart Kalp
heat sıcaklık
heavy ağır
help Yardım
her ona
here İşte
herself kendini
high yüksek
him Onu
himself Kendisi
his Onun
history Tarih
hit Çarptı
hold Tutmak
home ev
hope umut
hospital hastane
hot Sıcak
hotel otel
hour saat
house ev
how Nasıl
however ancak
huge Kocaman
human insan
hundred yüz
husband koca
idea Fikir
identify Tanımlamak
if Eğer
image Imge
imagine hayal etmek
impact Etki
important önemli
improve Geliştirmek
in içinde
include Dahil etmek
including dahil olmak üzere
increase artırmak
indeed aslında
indicate Belirtmek
individual Bireysel
industry Endüstri
information bilgi
inside Içeride
instead yerine
institution Kurum
interest faiz
interesting ilginç
international Uluslararası
interview röportaj
into Içine
investment yatırım
involve Dahil etmek
issue konu
it o
item Öğe
its onun
itself Kendis
job
join katılmak
just sadece
keep Tutmak
key Anahtar
kid çocuk
kill öldürmek
kind Tür
kitchen mutfak
know Bilmek
knowledge bilgi
land Arazi
language dil
large geniş
last son
late geç
later sonra
laugh gülmek
law hukuk
lawyer avukat
lay Yatırmak
lead öncülük etmek
leader Lider
learn Öğrenmek
least en az
leave ayrılmak
left ayrıldı
leg bacak
legal yasal
less az
let Izin vermek
letter Mektup
level Seviye
lie Yalan
life Hayat
light Işık
like sevmek
likely Muhtemel
line çizgi, sıra
list liste
listen Dinlemek
little Küçük
live canlı
local yerel
long uzun
look bakmak
lose kaybetmek
loss Kayıp
lot çok
love Aşk
low düşük
machine Makine
magazine Dergi
main ana
maintain sürdürmek
majority Çoğunluk
make Yapmak
man adam
manage Yönetmek
management Yönetim
manager Müdür
many Çok
market pazar
marriage evlilik
material malzeme
matter Madde
may Mayıs ayı
maybe olabilir
me ben mi
mean anlamına gelmek
measure Ölçmek
media Medya
medical tıbbi
meet Buluşmak
meeting toplantı
member Üye
memory Hafıza
mention söz etmek
message mesaj
method yöntem
middle orta
might belki
military askeri
million milyon
mind Zihin
minute dakika
miss Özlemek
mission misyon
model Model
modern modern
moment an
money para
month ay
more Daha
morning sabah
most çoğu
mother Anne
mouth ağız
move hareket etmek
movement Hareket
movie film
Mr Bay
Mrs bayan
much çok
music müzik
must Zorunlu
my benim
myself kendim
name Isim
nation Ulus
national Ulusal
natural doğal
nature doğa
near Yakın
nearly neredeyse
necessary gerekli
need Ihtiyaç
network
never asla
new yeni
news haber
newspaper gazete
next Sonraki
nice Güzel
night gece
no yok hayır
none Yok
nor Ne de
north kuzeyinde
not değil
note Not
nothing Hiçbir şey
notice ihbar
now Şimdi
number numara
occur Meydana gelmek
off Kapalı
offer Teklif etmek
office ofis
officer Memur
official resmi
often Sıklıkla
oil yağ
ok tamam
old eski
on Üzerinde
once bir Zamanlar
one bir
only bir tek
onto üstüne
open açık
operation Ameliyat
opportunity Fırsat
option Seçenek
or veya
order sipariş
organization Organizasyon
other diğer
others Diğerleri
our bizim
out dışarı
outside dışında
over Bitti
own kendi
owner sahip
page sayfa
pain Ağrı
painting Boyama
paper Kağıt
parent Ebeveyn
part Bölüm
participant katılımcı
particular Özel
particularly özellikle
partner ortak
party Parti
pass Geçmek
past Geçmiş
patient hasta
pattern Desen
pay Ödemek
peace Barış
people insanlar
per başına
perform Gerçekleştirmek
performance Performans
perhaps Belki
period Dönem
person kişi
personal kişisel
phone telefon
physical fiziksel
pick Almak
picture resim
piece parça
place Yer
plan plan
plant bitki
play Oynamak
player Oyuncu
point puan
police polis
policy politika
political Siyasi
politics siyaset
poor Fakir
popular popüler
population Nüfus
position Pozisyon
positive pozitif
possible mümkün
power güç
practice Uygulama
prepare Hazırlamak
present mevcut
president Devlet Başkanı
pressure basınç
pretty güzel
prevent engel olmak
price fiyat
private özel
probably muhtemelen
problem sorun
process Işlem
produce üretmek
product ürün
production üretim
professional profesyonel
professor Profesör
program Program
project Proje
property Gayrimenkul
protect Korumak
prove kanıtlamak
provide sağlamak
public halka açık
pull Çek
purpose Amaç
push Itmek
put koymak
quality kalite
question soru
quickly hızlı bir şekilde
quite oldukça
race yarış
radio radyo
raise yükseltmek
range Menzil
rate Oran
rather daha doğrusu
reach Ulaşmak
read okumak
ready hazır
real gerçek
reality Gerçeklik
realize Farketmek
really Gerçekten mi
reason neden
receive teslim almak
recent son
recently son günlerde
recognize tanımak
record kayıt
red kırmızı
reduce Azaltmak
reflect Yansıtmak
region Bölge
relate Ilişki kurmak
relationship Ilişki
religious dini
remain kalmak
remember hatırlamak
remove kaldırmak
report rapor
represent temsil etmek
Republican Cumhuriyetçi
require Gerektirir
research Araştırma
resource kaynak
respond yanıtlamak
response Cevap
responsibility Sorumluluk
rest dinlenme
result sonuç
return dönüş
reveal ortaya çıkartmak
rich zengin
right sağ
rise Yükselmek
risk risk
road yol
rock Kaya
role Rol
room Oda
rule kural
run koşmak
safe Güvenli
same aynı
save kayıt etmek
say söylemek
scene faliyet alani, sahne
school Okul
science Bilim
scientist Bilim insanı
score Skor
sea deniz
season sezon
seat koltuk
second ikinci
section Bölüm
security güvenlik
see görmek
seek aramak
seem görünmek
sell satmak
send Göndermek
senior Kıdemli
sense Anlam
series dizi
serious ciddi
serve servis
service hizmet
set Ayarlamak
seven Yedi
several birkaç
shake sallamak
share Paylaşmak
she o
shoot şut çekmek
short kısa
shot atış
should meli
shoulder omuz
show göstermek
side yan
sign işaret
significant önemli
similar benzer
simple basit
simply Basitçe
since dan beri
sing şarkı söyle
single tek
sister kız kardeş
sit Oturmak
site yer
situation durum
six altı
size boyut
skill beceri
skin Cilt
small küçük
smile gülümseme
so yani
social sosyal
society toplum
soldier asker
some bazı
somebody Birileri
someone birisi
something Bir şey
sometimes ara sıra
son oğul
song şarkı
soon yakında
sort çeşit
sound ses
source kaynak
south Güney
southern güney
space Boşluk
speak Konuşmak
special özel
specific özel
speech konuşma
spend Harcamak
sport spor
spring Bahar
staff personel
stage Sahne
stand Durmak
standard standart
star star
start başlama
state belirtmek
statement Beyan
station Istasyon
stay kalmak
step adım
still Hala
stock Stok
stop Dur
store Mağaza
story Öykü
strategy Strateji
street sokak
strong güçlü
structure Yapı
student Öğrenci
study ders çalışma
stuff şey
style Stil
subject Konu
success Başarı
successful başarılı
such Böyle
suddenly aniden
suffer acı çekmek
suggest önermek
summer yaz
support destek
sure emin
surface yüzey
system Sistem
table Tablo
take Almak
talk Konuşmak
task görev
tax vergi
teach Öğretmek
teacher öğretmen
team takım
technology Teknoloji
television televizyon
tell söylemek
ten on
tend Eğilmek
term terim
test test
thank teşekkür
that O
their onların
them Onları
themselves kendilerini
then sonra
theory Teori
there Orada
these bunlar
they onlar
thing şey
think Düşünmek
third üçüncü
this bu
those Bunlar
though Olsa da
thought Düşündü
thousand bin
threat tehdit
three üç
through vasitasiyla
throughout boyunca
throw atmak
thus Böylece
time zaman
to Için
today bugün
together birlikte
tonight Bu gece
too çok
top üst
total Genel Toplam
tough Sert
toward DOĞRU
town Kasaba
trade Ticaret
traditional geleneksel
training Eğitim
travel seyahat
treat tedavi etmek
treatment Tedavi
tree Ağaç
trial Deneme
trip Yolculuk
trouble sorun
true DOĞRU
truth hakikat
try Denemek
turn Çevirmek
TV televizyon
two iki
type Yazın
under altında
understand anlama
unit Ünite
until a kadar
up Yukarı
upon Üzerinde
us bize
use Kullanmak
usually genellikle
value Değer
various çeşitli
very çok
victim Kurban
view görünüm
violence şiddet
visit ziyaret etmek
voice Ses
vote oy
wait beklemek
walk Yürümek
wall duvar
want istemek
war savaş
watch izlemek
water Su
way Yol
we Biz
weapon Silah
wear giyinmek
week hafta
weight ağırlık
well iyi
west batısında
western Batıda
what ne
whatever her neyse
when ne zaman
where nerede
which hangi
while iken
white beyaz
who Kim
whom kime
whose kimin
why Neden
wide geniş
wife kadın eş
win Kazanmak
wind Rüzgar
window Pencere
wish Dilek
with ile
within Içinde
without Olmadan
woman Kadın
wonder merak etmek
word Kelime
work
worker işçi
world Dünya
worry endişelenmek
would Olur mu
write yazmak
writer yazar
wrong YANLIŞ
yard avlu
yeah Evet
year yıl
yes Evet
yet Henüz
you sen
young genç
your Senin
yourself kendin

Blogger tarafından desteklenmektedir.