google.com, pub-7290961666693195, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Ses Olayları Konu Anlatımı - Kolay Öğrenim / Konu Anlatımları

Ses Olayları Konu Anlatımı

Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

Bir sözcüğüm sonunda bulunan sert süreksiz sessizler (p, ç, t, k) sözcüğe sesliyle başlayan bir ek geldiği zaman sertliklerini kaybederek yumuşar. Sert süreksiz olan seslerde p>b, ç>c, t>d, k>g,ğ değişimi görülür.

k = g

ahenk-i

ahengi

renk-i

rengi

cenk-e

cenge

denk-i

dengi

çelenk- i

çelengi

k = ğ

çok-u

çoğu

birçok-u

birçoğu

bıçak-a

bıçağa

çocuk-a

çocuğa

ak-ar

ağar


p = b

dip-i

dibi

kap-ı

kabı

kalp-i

kalbi

hesap-ı

hesabı

sahip-i

sahibi


ç = c

güç-ü

gücü

amaç-ı

amacı

sayaç-ı

sayacı

sonuç-u

sonucu

kazanç-ı

kazancı


t=d

geçit-i

geçidi

yurt-u

yurdu

at-ım

adım

yut-um

yudum

git-en

giden


Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

Sert sessizlerden biriyle (f, h, s, ş, p, ç, t, k) biten bir sözcüğe yumuşak süreksiz sessizlerden biriyle (c, d, g) başlayan bir ek gelirse bu yumuşak ünsüzler sertleşir, seslerde c>ç, d>t, g>k değişimleri görülür.

ç = c

sınıf-ca

sınıfça

dost-ca

dostça

hoş-ca

hoşça

yavaş-ca

yavaşça

hafif-ce

hafifçe


g = k

at-gı

atkı

iliş-gi

ilişki

et-gin

etkin

tep-gi

tepki

bas-gın

baskın


d = t

yap-dır

yaptır

kes-di

kesti

kayık-dan

kayıktan

sınıf-da

sınıfta

gelmiş-di

gelmişti


Ses Düşmesi

Kimi sözcükler çekimlenirken veya türerken bir sesin düştüğü görülür. Ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi olmak üzere iki çeşittir.

Dar Ünlü Düşmesi

İkini hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcükler ünlüyle başlayan bir ek ya da yardımcı eylemler getirildiğinde bu ünlüler düşebilir.

sıyır - ıl

sıyrıl

seyir - et

seyret

savur - ul

savrul

ayır - ıntı

ayrıntı

omuz - um

omzum

sıyır - ık

sıyrık

ul - u

oğlu

yalın - ız

yalnız

kahır - ol

kahrol

yanıl - ış

yanlış


Hece Düşmesi

İlk ünlü ile biten, ikincisi ünlü ile başlayan bileşik sözcüklerde yan yana gelen ünlülerden biri düşebilir.

cuma ertesi

cumartesi

kahve altı

kahvaltı

güllü

güllaç

sütlü

sütlaç

ne için

niçin

ne asıl

nasıl

pek iyi

peki


Ünsüz Düşmesi

Bazı sözcükler, çeşitli eklerle birleşirken sözcüğün sonundaki ümsüz düşebilir.

yumuşak - cık

yumuşacık

yüksek - l

yüksel

sıcak - cık

sıcacık

ast - teğmen

asteğmen

ad - daş

adaş


Ses Türemesi

Sözcükler kimi eklerle birleşirken zaman zaman araya başka yeni sesler girer.
Çeşitli şekillerde görülebilir.

Ünsüz Türemesi

his etmek

hissetmek

zan etmek

zannetmek

ret etmek

reddetmek

af etmek

affetmek


af - ı

affı

şer - i

şerri

had - i

haddi

zan - ımca

zannımca


Ünlü Türemesi

gündüz

güp-e-gündüz

dar

dar-a-cık

sağlam

sap-a-sağlam

bir

bir-i-cik


Ulama

Ünsüzle biten bir sözcüğün son sesinin. ardından gelen ünlüyle başlayan sözcüğün ilk sesine bağlanarak okunması olayıdır.

Senden ayrı parlayan ışıklar asker ocağı

Dönülmez akşamın ufkundayız.


Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Dudak ünsüzü olan "b" sesinin "n" sesini yine kendisi gibi ünsüz olan "m" ye dönüştürmesidir.

Bu ses olayına "gerileyici ses benzeşmesi", "n>m değişimi" veya "n-b çatışması"denir.

penbe

pembe

anber

amber

menba

memba

canbaz

cambaz

anbar

ambar

tanbur

tambur


Ünlü daralması

bekle - yor

bekliyor

izle - yor

izliyor

oyna - yor

oynuyor

yaşa - yor

yaşıyor


gelm e - yor

gelmiyor

çalm a - yor

çalmıyor

bakm a - yor

bakmıyor

yapm a - yor

yapmıyor


Kökte Ünlü Değişimi

ben - e

bana

sen - e

sana


de - yor

diyor

ye - yor

yiyor

de - y - en

diyen

ye - y - en

yiyen


Yardımcı Sesler

Yardımcı Ünsüz (Bağlama Ünsüzü)

yardımcı ünsüzler "y" ve "n" dir.

kapı - y - a

gide - y - im

düşünce - y - e

başla - y - ıp


el - i - n - den

kendi - si - n - e


lekeli idi

lekeliydi

yeni ise

yeniyse

evli imiş

evliymiş

okuması ile

okumasıyla


Blogger tarafından desteklenmektedir.