top of page

Ses Olayları

Ünsüz Değişimi (Yumuşama)

Bir sözcüğüm sonunda bulunan sert süreksiz sessizler (p, ç, t, k) sözcüğe sesliyle başlayan bir ek geldiği zaman sertliklerini kaybederek yumuşar. Sert süreksiz olan seslerde p>b, ç>c, t>d, k>g,ğ değişimi görülür.

k = g

ahenk-i

renk-i

cenk-e

denk-i

çelenk- i

ahengi

rengi

cenge

dengi

çelengi

k = ğ

çok-u

birçok-u

bıçak-a

çocuk-a

ak-ar

çoğu

birçoğu

bıçağa

çocuğa

ağar

p = b

dip-i

kap-ı

kalp-i

hesap-ı

sahip-i

dibi

kabı

kalbi

hesabı

sahibi

ç = c

güç-ü

amaç-ı

sayaç-ı

sonuç-u

kazanç-ı

gücü

amacı

sayacı

sonucu

kazancı

t=d

geçit-i

yurt-u

at-ım

yut-um

git-en

geçidi

yurdu

adım

yudum

giden

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)

Sert sessizlerden biriyle (f, h, s, ş, p, ç, t, k) biten bir sözcüğe yumuşak süreksiz sessizlerden biriyle (c, d, g) başlayan bir ek gelirse bu yumuşak ünsüzler sertleşir, seslerde c>ç, d>t, g>k değişimleri görülür.

ç = c

sınıf-ca

dost-ca

hoş-ca

yavaş-ca

hafif-ce

sınıfça

dostça

hoşça

yavaşça

hafifçe

g = k

at-gı

iliş-gi

et-gin

tep-gi

bas-gın

atkı

ilişki

etkin

tepki

baskın

d = t

yap-dır

kes-di

kayık-dan

sınıf-da

gelmiş-di

yaptır

kesti

kayıktan

sınıfta

gelmişti

Ses Düşmesi

Kimi sözcükler çekimlenirken veya türerken bir sesin düştüğü görülür. Ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi olmak üzere iki çeşittir.

Dar Ünlü Düşmesi

İkini hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcükler ünlüyle başlayan bir ek ya da yardımcı eylemler getirildiğinde bu ünlüler düşebilir.

sıyır - ıl

seyir - et

savur - ul

ayır - ıntı

omuz - um

sıyır - ık

ul - u

yalın - ız

kahır - ol

yanıl - ış

sıyrıl

seyret

savrul

ayrıntı

omzum

sıyrık

oğlu

yalnız

kahrol

yanlış

Hece Düşmesi

İlk ünlü ile biten, ikincisi ünlü ile başlayan bileşik sözcüklerde yan yana gelen ünlülerden biri düşebilir.

cuma ertesi

kahve altı

güllü

sütlü

ne için

ne asıl

pek iyi

cumartesi

kahvaltı

güllaç

sütlaç

niçin

nasıl

peki

Ünsüz Düşmesi

Bazı sözcükler, çeşitli eklerle birleşirken sözcüğün sonundaki ümsüz düşebilir.

yumuşak - cık

yüksek - l

sıcak - cık

ast - teğmen

ad - daş

yumuşacık

yüksel

sıcacık

asteğmen

adaş

Ses Türemesi

Sözcükler kimi eklerle birleşirken zaman zaman araya başka yeni sesler girer.

Çeşitli şekillerde görülebilir.

Ünsüz Türemesi

his etmek

zan etmek

ret etmek

af etmek

hissetmek

zannetmek

reddetmek

affetmek

af - ı

şer - i

had - i

zan - ımca

affı

şerri

haddi

zannımca

Ünlü Türemesi

gündüz

dar

sağlam

bir

güp-e-gündüz

dar-a-cık

sap-a-sağlam

bir-i-cik

Ulama

Ünsüzle biten bir sözcüğün son sesinin. ardından gelen ünlüyle başlayan sözcüğün ilk sesine bağlanarak okunması olayıdır.

Senden ayrı parlayan ışıklar asker ocağı

Dönülmez akşamın ufkundayız.

Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

Dudak ünsüzü olan "b" sesinin "n" sesini yine kendisi gibi ünsüz olan "m" ye dönüştürmesidir.

Bu ses olayına "gerileyici ses benzeşmesi", "n>m değişimi" veya "n-b çatışması"denir.

penbe

anber

menba

canbaz

anbar

tanbur

pembe

amber

memba

cambaz

ambar

tambur

Ünlü daralması

bekle - yor

izle - yor

oyna - yor

yaşa - yor

bekliyor

izliyor

oynuyor

yaşıyor

gelm e - yor

çalm a - yor

bakm a - yor

yapm a - yor

gelmiyor

çalmıyor

bakmıyor

yapmıyor

Kökte Ünlü Değişimi

ben - e

sen - e

bana

sana

de - yor

ye - yor

de - y - en

ye - y - en

diyor

yiyor

diyen

yiyen

Yardımcı Sesler

Yardımcı Ünsüz (Bağlama Ünsüzü)

yardımcı ünsüzler "y" ve "n" dir.

kapı - y - a

gide - y - im

düşünce - y - e

başla - y - ıp

el - i - n - den

kendi - si - n - e

lekeli idi

yeni ise

evli imiş

okuması ile

lekeliydi

yeniyse

evliymiş

okumasıyla

bottom of page